top of page

Обществен съвет

Взаимодействието на училищната институция с обществеността е задължителен елемент за качественото образование.

Партньорите на гимназия Минчев в професионалните учебни практики са много, но за обществеността е важна и достъпността на местните фирми до професионално обучени кадри.

Какъв по добър начин от включването на бизнеса в обществения съвет на училището. Именно така процесът по реализация на пазара на труда е още по-достъпен, навременен и качествен.

Освен местни предприемачи в обществения съвет вземат участие родителите, които свободно дават своето мнение по неотложни въпроси касаещи учениците и образователния процес. Член на съвета е и експерт към РУО Монтана.

Общественият съвет на ПГТ “Вл. П. Минчев” провежда регулярни срещи, на които се обобщава дейността на училището и членовете могат да дават своето мнение и препоръки за бъдещото развитие на училищната институция и общността. 

Покана

На 11.01.2023г. от 14:30 часа в учителската стая на ПГТ „Вл.П.Минчев“ ще се проведе заседание на обществения съвет към училището по следния дневен ред:

  1. Обсъждане на предложенията за план-прием за учебната 2023/2024г. и даване на становище.

  2. Отчет на финансовите разходи на ПГТ за 2022 година.

Канят се всички членове на обществения съвет.

Съгласно чл. 21 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, моля в тридневен срок да потвърдите присъствието си на адрес pgt_vladimirovo@abv.bg

2

ПОКАНА

bottom of page